Štorije pod Učkun

»Ćeš me, nećeš me«

Ćeš me, nećeš me
 

Voli me, ne voli... Voli me, ne voli... Ćeš me, nećeš me...Rajka Jurdana Šepić je v ruke držala belu rožicu, srdačnu ivančicu, kidala njoj jenu po jenu laticu i celu Villu Angiolinu ka je bila puna judi domislela na starinsku, ma vavek aktualnu i bezvremensku igru. Da me baren On voli... Će me, neće me... Gjeda me, ne gjeda me... Voli me, ne voli... Saka je divojka ne jedanput, leh više puti igrala tistu igru i na tisti mod provevala pogodit ča njiji dragan misli. Ši ju voli al ne...
    Va lete 2014. kada se Opatija ima ščen pohvalit i slavi svojeh, ma i hrvackeh prveh 170 turističkeh let, va Ville Angioline kade je se to ča nas danaska drži ponosneh i ča nan dava kuraja za naprvo i počelo – dogodila se je jena tepla domaća večer ka je slavila jubav.
    Najme, Izdavačka kuća Adamić z Reki ka je va more čakafske bogatije zagnjerala i udahnula živjenje edicije Puntape, pustila je med publiku ka voli versi novu, treću knjigu ka se zove, jušto kako stoji va naslove ovistega domaćega kantunića »Ćeš me, nećeš me«.
    Kako je zapisal A. De Mello, a njegove šesne besedi zajno na drugoj stranice knjigi objavila urednica Jurdana Šepić, istina je, baš prava istina da je jubav »večno pitanje«.
    Meštre, ča j' to jubav? Jubav je – bit posensega prez straha.
    A česa se bojimo? Jubavi.
   
Kurjožija ka dura
 
Tako je mislel i promišjeval De Mello, a Rajka Jurdana Šepić je va predgovore od knjigi »Ćeš me, nećeš me« zapisala: – Jubav je spićevanje, kurjožija ka dura, »Da mi j' lihno znat«, »Ono ča se vavik čeka«, »ono neč, vaveki jekleno«, večito ja-ti, mane-tebe, želet-ne želet, otet - ne otet... I va ovoj je zbirke zibrano čuda takoveh fineh paučin ke su pjesnici spreli od jubavi, od svojeh pitanji i odgovori. Pjesmi su va knjige posložene nekako spodobno, kako se i jubav raja i zrene; na početke su one ke govore ča j' jubav juden, pak pjesmi čekanja, iskanja jubavi, onda su pjesmi namurevanja, one od jubavne žeji, erotske jubavne, pjesmi od jubavne sreći ma i dešperije, smešni i škercozi jubavni versi, i na zadnjen pjesmi od jubavi ke nisu šle po dobre i pjesmi od umrelh jubavi, oneh preko keh je pasalo vreme. Zahvalnost za velu pomoć va naviganjen po moren jubavneh besed dugujen četiren dragen prijatelican i posebnen žensken, mojen pjesničken materan Cvjetane Miletić i Vlaste Sušanj Kapićevoj, i sestran po zajike, a ženskan od struki dr.sc. Vjekoslave Jurdane i dr.sc. Sanje Zubčić. Za ideju i realizaciju i emisije i biblioteki Puntape i za se podrški i pomoći velo hvala Alenu Čemeljiću za Radija Reki i Draganu Ogurliću i Dijane Cukrov z Izdavačke kući Adamić, kako i Vjekoslavu Vojotu Radoičiću ki je knjigu ilustriral...
    Potle prve dve knjigi ke su prišle vanka va biblioteke Putape, a zovu se »Kada vruja zavruja« i »Duša zdola kamika«, va ovoj trećoj po rede, tematskoj zbirke čakavske poezije, na svoje su prišli i si ki vole čakavštinu i si ki vole versi. Najboje su pasali oni ki vole i jeno i drugo, a takoveh je čuda, ča se je pokazalo i tiste majske večeri va Ville Angioline, na premijernoj promocije knjigi.
   
Kanat i versi

Besedi keh su tiste večeri regalali publike, prišle su od dr. Katice Ivanišević ka je pohvalila knjigu i dala kuraj juden od pera da naprvo pišu i da va ten dele ni za živu glavu ne moluju, od direktora Adamića Dragana Ogurlića i va ime Grada Opatiji od Marine Gašparić, a Katedri čakavskega sabora Opatije od Marije Trinajstić. Sakakoveh se jubavneh pjesmi moglo naslišat od sameh autori ki su ih napisali a ni njin bilo teško prit do Opatiji i podelit ih s publikun. Ni dosti mesta da bi ih se baš seh spomenulo, magari su neki od njih prišli i z dugega i prešili su na kurijeru, ma reć ćemo i da su tu bila neka poznata imena z naše estradi čigove su pjesmi va knjige »Ćeš me, nećeš me«, a va Angiolinu su ih prišli kantat. Tako su Duško Jeličić Dule i njegova Silvana ka ga je kumpanjala na klavire zakantali »Mariju«, Mirjana Bobuš je, priznala je šćeto-neto, prvi puta va živote zakantala va najstarejoj opatijskoj vile i to pjesmu »Za te rojena«, a Dražen Turina Šajeta je kantal »Biš ga prevarila«. Pokle su si oni kantali i va drugen đire, pak su se jubav i se ono okolo nje zavukli va baš saki kantunić i sako srce ko se, magari i va nekeh malo dubjeh letah ne prestaje pitat »ćeš me, nećeš me«.
    Majski su dani kot rojeni za jubav podelit i to ne samo svojun »bojun al hujun polovicun«, leh i na seh drugeh razinah ke su del našega sakidajnega živjenja. Pak ćemo za kraj »ukrast« i nekoliko pjesam z oviste knjigi ku sakako morate pospravit va svoju kućnu biblioteku. Ivanka Glogović Klarić je va pjesme »Kad javorika žuto diši« napisala: – Kad javorika cvate moraju bit baren dve lumber da store. Nemojte zaboga bit sami nanke vi kad javorika žuto diši. Va pjesme »Jubav«, versi su Cvjetane Miletić: – Imel je obraz od anjela. I oče kafene, vražje, ke su hitile vroki na me. Naštrapala san. Od onput štopihan za njin. I za finjetak jena erotska, »kada telo je pul tela«, Rajke Jurdana Šepić – »Zami me«: Zami me... Kad me takneš ne pusti me, ni sleda ne maknjuj se, ostani, jadi se kada te spićujen kad ti ordinujen, ogrej se, ne smej se, pomozi, škapulaj nas, voleć me umri.